Psykiatri & sjukvård

Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset i Uppsala har sorggrupper för barn och ungdomar som har mist ett syskon eller en förälder. Det finns olika grupper för barn som är 8-12 år resp. 13-18 år. För övriga erbjuds stöd hos kuratorer.
http://www.akademiskabarnsjukhuset.se

Om verksamheten:
http://www.akademiska.se

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

BUP

Barn- och ungdomspsykiatri. Mottagningar i Sverige.
http://www.bup.se

Hjälp på nätet: Barn och ungdomars frågor om sorg.
http://www.bup.se

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Centralsjukhuset i Kristianstad

Centralsjukhuset i Kristianstad i Skåne hänvisar anhöriga till en patient som avlidit på sjukhuset till Sjukhuskyrkan eller sjukhusets kuratorer.
http://www.skane.se

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Danderyds sjukhus

Vid Danderyds sjukhus i Stockholm erbjuds anhöriga knutna till kirurg- eller urologklinikens mottagningar stöd av kuratorer.
http://www.ds.se

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Västra Götalandsregionen har ett nära samarbete med Sjukhuskyrkan. En sjuksköterska på akutintaget tar hand om föräldrar till ett avlidet barn.
https://www.sahlgrenska.se

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Ericastiftelsen

Ericastiftelsen i Stockholm tar emot sörjande barn och ungdomar mellan 0 och 24 år för kortare eller längre tids behandling. Ingen remiss behövs. Sorggrupper finns inte. Ericastiftelsen kan hjälpa till att hänvisa de barn och ungdomar som man inte har möjlighet att ta emot vidare och kan ge telefonkonsultation.
http://www.ericastiftelsen.se

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Gävleborgs län

Inom primärvården i Gävleborgs län finns s.k. psykosociala team bestående av kurator, psykolog och psykiatrisjuksköterska. Man kan även få stöd av kuratorer samt sjukhuspräster på landstingets fyra sjukhus.
http://www.lg.se

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Helsingborgs Lasarett

När en patient avlidit låter Helsingborgs Lasarett i Skåne anhöriga tala med sjukvårdspersonal, som i sin tur kan hänvisa vidare till Sjukhuskyrkan eller kuratorer. Man delar även ut skriften "Till er som just mist en närstående" som innehåller information om var man kan få hjälp och stöd, t.ex. Röda Korset eller Socialjouren. Sorggrupper finns inte på sjukhuset. Kuratorer håller i krissamtal och längre krisbearbetningar.
http://www.helsingborgslasarett.se

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Jourhavande krisgrupp

Krishantering på nationell och internationell nivå. Sammankallas av SOS Alarm.
http://www.krisberedskapsforbundet.se

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Jönköping län

Jönköpings län har tre sjukhus: Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, Höglandssjukhuset i Eksjö och Värnamo sjukhus. Stöd till sörjande på sjukhus sker i form av krisomhändertagande. Det kan ske av sjukhuspersonal men också via Sjukhuskyrkan. Stöd till sörjande sker inte inom den specialiserade psykiatriska vården utan i första hand på vårdcentralen, där det finns psykosociala team. Några sorggrupper finns inte.
http://www.rjl.se

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.00 (1 Vote)

Karolinska universitetssjukhuset

Stöd till anhöriga till någon som avlidit på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm ges av kuratorer. Kuratorer finns inom sjukhusets alla specialiteter.  Kuratorskliniken har större delen av sin verksamhet förlagd på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge och Solna, men det finns även kuratorer verksamma på Karolinskas enheter på Rosenlunds sjukhus, Södersjukhuset, Danderyds sjukhus samt S:t Eriks Ögonsjukhus. Informationsmaterial t.ex. Vägar genom sorg av Eva Håkansson delas ibland ut. Sorggrupper saknas.
http://www.karolinska.se

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Kronobergs län

Landstinget Kronoberg rekommenderar att man i första hand tar kontakt med sin vårdcentral eller psykiatrin. På Växjö och Ljungby Lasarett får anhöriga stöd av kuratorer eller Sjukhuskyrkan. En sorggrupp för barn som förlorat föräldrar ska finnas. Om hjälp från psykiatrin:
http://www.1177.se

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Kry

En vårdcentral online där patienten erbjuds videomöten med läkare eller psykolog.
https://kry.se/

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

Kungälvs sjukhus

Inom somatiken vid Kungälvs sjukhus i Västra Götalandsregionen har kuratorerna ofta kontakt med patienten och närstående innan patienten går bort. Man erbjuder enskilt stöd för den sörjande, och har ibland samtal med de närstående i grupp. Psykiatrin erbjuder stöd till anhöriga i vissa fall, t.ex. när en patient inom psykiatrin avlider på grund av självmord. Kliniken erbjuder inget generellt krisstöd vid dödsfall, men om ett dödsfall medför att en person får så svår psykiatrisk problematik att han/hon behöver psykiatrisk vård/behandling, tar öppenvårdsmottagningarna emot den sörjande.
http://www.vgregion.se

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Landstinget Dalarna

Landstinget Dalarna hänvisar till psykiatrin, Sjukhuskyrkan eller de kuratorer som arbetar vid Falu lasarett, Mora lasarett, Ludvika lasarett och Borlänge sjukhus.
http://www.ltdalarna.se

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Landstinget Sörmland

Landstinget och kommunerna i Sörmland ger genom sina anhörigcentra psykosocialt stöd till sörjande. Landstinget ger också stöd i grupp till efterlevande till patienter som varit inskriva i den palliativa vården (ASIH, avancerad sjukvård i hemmet) på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Det finns också planer på att starta grupper för efterlevande på Nyköpings lasarett.
http://www.landstingetsormland.se

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Lasarettet Trelleborg

På Lasarettet Trelleborgs palliativa avdelning tar ansvarig sjuk- eller undersköterska kontakt med den närmast anhörige 4-6 veckor efter dödsfallet. Det finns möjlighet att få hjälp av läkare och psykiatri. De kan också hänvisa vidare till Svenska Kyrkans sorggrupper. Lasarettet planerar att bilda s.k. efterlevandegrupper.
http://www.skane.se

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Länssjukhuset Halmstad

På Länssjukhuset Halmstad hänvisar sjukhusets kliniker själva de anhöriga vidare till Sjukhuskyrkan eller kuratorer.
http://www.regionhalland.se

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Norrbottens läns landsting

Landstinget erbjuder stöd till sörjande vid alla fem sjukhus. Vanligt är att de närstående får kontakt med kurator eller Sjukhuskyrkan. Det stöd som erbjuds kan vara individuellt eller i grupp, beroende på individens behov och vad den aktuella verksamheten har att erbjuda. Sjukhuskyrkan har beredskap under icke-kontorstid. Information ges om patient-/anhörigföreningar där man kan få stöd. Krisreaktioner i samband med sjukdom, död och suicid handläggs enskilt eller i grupp (familj, släkt) av distriktsläkare, distriktssköterskor, kuratorer och psykologer. Vuxenpsykiatrin erbjuder stöd utifrån patientens behov. Vid suicid har vuxenpsykiatrin tydliga rutiner för stöd åt anhöriga till den bortgångne.  Barn- och ungdomspsykiatrin kan erbjuda stöd till barn och ungdomar där föräldrar eller ungdomar själva mår dåligt och börjar få psykiatriska symtom av någon nära anhörigs död. Det finns ingen automatik i att erbjuda barnpsykiatrisk behandlingskontakt för att en nära anhörig dör.
http://www.nll.se

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Piteå Älvdals sjukhus

På Piteå Älvdals sjukhus i Norrbottens län kan man få stöd från Sjukhuskyrkan eller av sjukhusets kuratorer.
http://www.nll.se

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Primärvården Södra Älvsborg

Alla vårdcentraler i området Södra Älvsborg i Västra Götalandsregionen kan erbjuda stöd till sörjande av personal med olika kompetens beroende på hur djup krisen är och var i tiden den sörjande befinner sig (från distriktssköterska till leg psykoterapeut/psykolog). Undantag gäller gruppbehandling som bara finns på vissa ställen under vissa tidsperioder beroende på enhetens befolkningsansvar. Dessa patienter kan remitteras till psykiatrin som har större patientunderlag.
http://www.vgregion.se

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Psykiatriska mottagningar

Hela landet:
http://www.1177.se

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Region Skåne

Psykiatri Skåne har ingen allmän stödverksamhet för personer i sorg. Om personens hälsa påverkas ska man ta kontakt med primärvården. Ibland kan behov av specialistvård kanske uppstå och då kan psykiatrisk vård bli aktuell. Närstående till en patient som avlidit ges ofta stöd av t.ex.kurator eller Sjukhuskyrkan.
http://www.skane.se

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Vårdpersonalen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Västra Götalandsregionen förmedlar kontakt med kuratorer som finns knutna till avdelningar samt kontakt med Sjukhuskyrkans personal. Detta gäller både vuxen- och barnsjukvården, psykiatri och somatik. Kuratorerna kan i sin tur förmedla kontakter med andra instanser, samtalsgrupper osv.
https://www.sahlgrenska.se

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Skånes universitetssjukhus

Anhöriga till någon som avlidit på universitetssjukhuset i Lund i Skåne får stöd av kuratorer eller Sjukhuskyrkan. Sjukhuskyrkan har sorggrupper. Flera kliniker på universitetssjukhuset MAS i Skåne, t.ex. IVA-kliniken och Akutkliniken, erbjuder sörjande samtalsstöd hos kuratorer. Man kan även få samtal med ansvarig läkare. Möjlighet till både enskilda samtal eller familjesamtal hos kuratorer finns och stöd kan ges under en lite längre tid. Man kan även få hjälp att få kontakt med primärvårdens kuratorer. Sjukhuset har en sjukhuskyrka.
http://www.skane.se

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Sorgbehandlingsgruppen

Sorgbehandlingsgruppen finns i Örebros län, men även sörjande från andra län är välkomna att söka sig dit. Man tar emot 8 sörjande i taget och dessa kan stanna i gruppen hur länge de vill. Den sörjande ska ha lidit av en kronisk sorg där den anhörigas död ligger minst ett år tillbaka i tiden. Man betalar vanlig patientavgift. Grupperna är blandade beträffande vem man förlorat. Se även Artiklar och Uppsatser.
http://www.orebroll.se

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Sorgmottagningen

Sorgmottagningen i Stockholm erbjuder psykologiskt/psykoterapeutiskt stöd till vuxna från 18 år efter förlust genom dödsfall. Sökande från hela Stockholms län tas emot, men boende på Norrmalm prioriteras. Samtalen är kostnadsfria. Terapeuterna har specialkompetens inom området.
http://www.sorgmottagningen.se/

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Stockholms läns landsting

I Stockholms läns landsting har behandlande/ansvarig läkare ett professionellt ansvar att underlätta för de drabbade i dels akuta fasen och dels i att kunna återhämta sig från sorgereaktionen och detta gäller såväl vuxna som barn inom samtliga specialiteter. Vid sjukhusen finns också tillgång till kuratorer. Sjukhuskyrkan kan ge stöd och förmedla kontakt till olika trossamfund. I Stockholms läns landsting färdigställs nu för intranätet och personalen uppgifter om vart man kan vända sig för att ytterligare underlätta för patienter och närstående att få tillgång till samtal kring existentiella frågor och själavård vid sjukdom, svåra besked och andra situationer av utsatthet. I landstingets Rättighetskatalog "Att stärka patientens ställning - vägledning för patienter och personal" finns också olika intresseorganisationer angivna om vart man kan vända sig till för att få stöd t.ex. "Anhörigrådet i Sverige".
http://www.sll.se

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

S:t Görans sjukhus

När en patient avlider på S:t Görans sjukhus i Stockholm erbjuds stöd av kuratorer. Dessa kan i sin tur hänvisa sörjande vidare.
http://capiostgoran.se

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Sunderby sjukhus

Vid Sunderby sjukhus i Norrbottens län anordnas regelbundet gruppverksamhet, under ledning av kurator och präst från Sjukhuskyrkan för föräldrar som förlorat barn. Vuxenpsykiatrin vid Sunderby sjukhus har en särskild jourkriskurator som ger stöd till anhöriga vid plötsliga dödsfall.
http://www.nll.se

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Södersjukhuset

Information om kuratorer på Södersjukhuset i Stockholm:
http://www.sodersjukhuset.se

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Södertälje sjukhus

Södertälje sjukhus hänvisar till Sjukhuskyrkan. Olika sorggrupper finns för barn, tonåringar och vuxna mellan 20 och 30 år. Varje sorggrupp möts 8 ggr à 2h per tillfälle.
http://www.sodertaljesjukhus.se

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Trygg-Hansa

I vissa försäkringar ingår kristerapi för föräldrar som förlorat ett barn, barn som förlorat ett syskon eller en förälder, samt för den som förlorat sin partner. Man får som mest 10 krissamtal.
http://www.trygghansa.se

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Visby lasarett

Sjukhuskyrkan på Visby lasarett i Gotlands län har sorggrupper. En grupp är knuten till den Onkologiska enheten. Även blandade sorggrupper finns (för alla slags sörjande). Grupperna träffas under en termin vid 5-6 tillfällen. Vid mer långvarig sorg rekommenderas enskild handledning. 
http://www.gotland.se

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Västerbottens län

Västerbottens läns landsting har inte organiserat någon särskild verksamhet för att erbjuda stöd till sörjande. Däremot kan respektive vårdenhet t.ex. vårdavdelning, akutmottagning, ha egna utarbetade rutiner inom ramen för sin ordinarie verksamhet som avser vilket stöd som erbjuds närstående i anslutning till dödsfall.
http://www.vll.se

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Västmanlands län

Projektet "Hälsa och Livskvalitet" i Landstinget Västmanland har samtalsgrupper och är ett samarbete mellan Landstinget, Försäkringskassan och Svenska Kyrkan. Man kan även få hjälp att få kontakt med Svenska Kyrkans sorggrupper.
http://www.ltv.se

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Västra Götalands län

Inom primärvården i Västra Götalands län finns ingen specifik enhet som bara sysslar med stöd för sörjande, men det finns alltid möjlighet att få stöd av en kurator eller annan personal inom psykisk hälsa. Enklast ringer man sin vårdcentral eller kontaktar sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177.
http://www.vgregion.se

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Ängelholms sjukhus

På Ängelholms sjukhus tas sörjande hand om av kuratorer. Sorggrupper finns inte, utan stöd ges individuellt. Möjlighet till stöd under en lång period finns.
http://www.skane.se

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)